Dla wierzyciela

Ważne informacje przed złożeniem wniosku do Komornika:

Wierzyciel, składając wniosek o wszczęcie egzekucji, zobowiązany jest dołączyć tytuł wykonawczy, zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

 1. Wierzyciel powinien podać we wniosku imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby), oraz PESEL, NIP, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia (w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna), lub NIP, REGON, KRS (gdy dłużnikiem jest osoba prawna)
 2. Wierzyciel obowiązany jest we wniosku wskazać świadczenie, które ma być wyegzekwowane.
 3. Wierzyciel może we wniosku wskazać sposoby egzekucji, uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego:
  • nieruchomości – należy podać adres i numer księgi wieczystej nieruchomości należącej do dłużnika,
  • ruchomości – należy podać, gdzie znajdują się ruchomości, z których Komornik ma prowadzić egzekucję,
  • wynagrodzenie za pracę – należy podać nazwę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika,
  • wierzytelności – należy podać nazwę wierzytelności i adres trzeciodłużnika (np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS),
  • rachunki bankowe – należy podać numer rachunku bankowego lub nazwę banku, w którym dłużnik posiadać konto bankowe,
  • inne prawa majątkowe – należy podać na przykład: nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy.

W przypadku niewskazania sposobów egzekucji przez wierzyciela Komornik skieruje egzekucję do wszystkich składników majątku dłużnika poza nieruchomością (tu konieczny jest wniosek wierzyciela).

 1. Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, a nie został on też ustalony przez Komornika, wierzyciel może w trybie art. 801 2 kpc zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika. Ustawowa opłata za podjęcie czynności poszukiwania majątku dłużnika wynosi 100,00 zł.
 2. Jeżeli dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza właściwością miejscową Sądu Rejonowego w Ostrołęce, wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę:

“Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce – Adama Otłowskiego na podstawie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22.02.2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm.).”

Adam Otłowski

Komornik Sądowy przy sądzie rejonowym w Ostrołęce

Kontakt

ul. Goworowska 2B / 2A,
07-410 Ostrołęka

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek: 8:00 - 16:00

Przyjmowanie interesantów

poniedziałki: 9:00 - 16:00

Rachunek bankowy

53 1600 1462 1868 8938 6000 0003
SWIFT: PPABPLPKXXX
crossmenu